alt

כביש 6 – כביש חוצה ישראל

שירותי ניהול ופיקוח ליישום ארבעה מקטעי כבישים, אשר כולם נפתחו לתנועה עבור כביש 6, המשתרע מדרום לצפון (כביש ארוך) ומתרחב מזרחית לכביש 4 ולמזרח לחלק הצפוני של כביש 40.

alt
היקף ביצוע:
כ-800 מיליון ₪
alt
תקופת ביצוע:
2012-2017
alt
לקוח:
כביש חוצה ישראל
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
תכולת העבודה:
- סלילת כבישים באורך 20 ק"מ
- בניית מחלפים, בניית גשרים ומעבירי מים
- עבודות ניקוז, מים וביוב
- עבודות שיקום נוף ופיתוח נוף
- עבודות תאורת כבישים והסדרי תנועה זמניים
- ביצוע עבודות עפר
מורכבות הפרויקט:
תכלול 4 קבלנים בעבודה במקביל לביצוע הפרויקט עד השלמתו. התמודדות עם האוכלוסייה הבדואית שסירבה להתפנות משטחים אשר אוכלסו באופן לא חוקי. עבודות בסביבה עם קרקע לס שכתוצאה ממנה במהלך החורף נוצרו בעיות נגישות לביצוע הגשרים.
תיאור השירותים:
- ניהול תקציב כללי
- ניהול ופיקוח על הביצוע על הביצוע עד למסירה כולל
- ניהול לוחות זמנים
- בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים