alt

חברה מנהלת – משרד הבינוי והשיכון

ניהול תכנון וביצוע הקמת שכונות, מתחמי מגורים ומסחר עבור משרד השיכון, כולל פיתוח תשתיות לרבות כבישים, מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת, שבילי אופניים וכד'. מעורבות בשיווק יחידות הדיור כולל מסירת המגרשים והכנת תיק לכל משתכן. נכון להיום מנוהלות על ידינו הקמתן של 9 שכונות בצפון הארץ המכילות במצטבר 11,703 יח"ד.

alt
היקף ביצוע:
כ-1 מיליארד ₪
alt
תקופת ביצוע:
2015-2023
alt
מנהל הפרוייקט:
ניר פרינץ
alt
לקוח:
משרד הבינוי והשיכון
alt
alt
מורכבות הפרויקט:
- פיתוח תשתיות לרבות כבישים, מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת, שבילי אופניים וכד'.
- מעורבות בשיווק יחידות הדיור כולל מסירת המגרשים והכנת תיק לכל משתכן.
תיאור השירותים:
- ניהול התכנון על כל שלביו
- הוצאת מכרזי ביצוע משלימים
- ניהול תקציב כללי
- ניהול ופיקוח על הביצוע עד למסירה כולל
- ניהול לוחות זמנים
- בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים